Hidrogen Peroksid 50%

Hidrogen Peroksid 50%

Görünüş: rəngsiz şəffaf maye

Qablaşdırma: 65 kq bidonlar

Molekulyar Formula: H2O2

 

Bu məhsul suda asanlıqla həll olunur, metanol və etanolda həll olunur. Suda böyük dissosiasiya sabitinə malikdir və metal ionları ilə sabit komplekslər yarada bilir. Aktiv oksigeni sabit saxlamaq üçün aktiv oksigen ehtiva edən birləşmələrlə sabit əlavə yarada bilər. Aşağı toksiklik.

 

Tətbiq yeri

  • Toxuculuq və kağız sənayesində ağardıcı vasitə kimi istifadə olunur.
  • Kimya sənayesində oksidləşmə və hidroksilləşmə reaksiyalarında və perasetik turşu, natrium perborat, kalsium peroksid kimi üzvi/qeyri-üzvi peroksidlərin istehsalında istifadə olunur.
  • Müxtəlif mədənlərin zəhərli təsirlərini aradan qaldırmaq üçün dağ-mədən sənayesində işlədilir.
  • Metallik səthlərin alınması üçün metallurgiya sənayesində işlədilir.
  • Kosmetika, əczaçılıq və qida qablaşdırma sənayesində sterilizasiya üçün istifadə olunur.
  • Həll edilmiş oksigenin alınması və zəhərli təsirlərin aradan qaldırılması üçün çirkab suların təmizlənməsində istifadə olunur.